Přišlo mi vyúčtování

Potřebujete získat informace o vyúčtovací faktuře za energie? Pak jste tu správně

 • Vámi zvolená platební metoda úhrady záloh je vždy uvedena v plánu záloh a zálohové faktuře.
 • Variabilním symbolem pro úhradu záloh je vždy číslo zákaznického účtu.

Termín odečtu

 • S přechodem k nám se nemění provozovatel distribuční soustavy (PDS).
 • Pro Vás to znamená, že periodické vyúčtování Vám bude zasíláno ve stejném období jako u minulého dodavatele.

Odečet spotřeby

 • Za podklady pro vytvoření Vašeho vyúčtování za energie, tedy odečty spotřeby z měřidla, je zodpovědný provozovatel distribuční soustavy (PDS). Ten zasílá data na Operátora trhu s energií (OTE), odkud jsou data následně zaslána naší společnosti. Naše společnost nemá možnost výši odečtené spotřeby ovlivnit!
 • Po obdržení dat od OTE provedeme ocenění zaslaných údajů o spotřebě a odběrném místě dle patřičného ceníku. Výsledkem je vystavená a odeslaná vyúčtovací faktura.
 • První vyúčtování navazuje na konečné vyúčtování Vašeho předchozího dodavatele. Zde si přečtěte, na co je třeba si dávat pozor.

Jakým způsobem je stanovena spotřeba elektrické energie domácnostem k 31. prosinci v případě, že v tomto odběrném místě nebyl proveden odečet nebo samoodečet?

 • Za odečty spotřeby je dle energetické legislativy vždy zodpovědný provozovatel distribuční soustavy (PDS) a naše společnost nemá možnost tato data ovlivnit.
 • Spotřebu celého fakturačního období a přelomu roku může PDS stanovit dvěma způsoby:
  • buď poměrově na rovnoměrné části, které jsou úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince a od 1. ledna do data následujícího odečtu,
  • nebo rozpočítáním spotřeby s využitím tzv. typových diagramů dodávek (TDD).
 • Cílem typových diagramů je získat určitou informaci o tom, jak se v čase (v jednotlivých hodinách) mění spotřeba elektřiny odběratelů, kteří mají v odběrném místě instalována měřicí zařízení, která nejsou schopna zaznamenat hodinové průběhy zatížení, ale pouze z nich můžeme odečíst nakumulovaný stav za určité období. Každé distribuční sazbě nebo skupině sazeb je přiřazen jiný TDD, tzn. že spotřeba u odběratelů s různou sazbou může být rozdělena jiným poměrem.
 • Do vyúčtovací faktury jsou zahrnuty veškeré platby přijaté do data odečtu spotřeby a zaúčtované nejpozději do data vystavení faktury.
 • Pokud je platba přijata až po datu odečtu spotřeby nebo zaúčtována po datu vystavení faktury, je automaticky převedena do dalšího období.

Příklad

 • Zákazníkovi je vystavena vyúčtovací faktura dne 10. 10. 2012 s datem odečtu spotřeby
  5. 10. 2012.
 • Zákazník provedl úhradu zálohy na 10/2012 ve výši 500 Kč dne 15. 10. 2012, která je zaúčtována dne 16. 10. 2012.
 • Tato platba do vyúčtovací faktury zahrnuta nebude, neboť byla uhrazena až po datu odečtu.

 

 • Nová výše zálohy je automaticky přepočítána u každé vyúčtovací faktury.
 • Souhrn zálohových plateb za dané období musí pokrýt odhadovanou spotřebu energie v příštím období. Při odhadu spotřeby se vychází z historických údajů o spotřebě daného odběrného místa za srovnatelné období s přihlédnutím k typovému diagramu dodávky.
 • Stanovení výše záloh upravuje § 32 odst. 11 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Celková výše zálohových plateb pro zákazníky kategorie D (domácnosti) by neměla být větší než 100 % platby odpovídající spotřebě za předchozí srovnatelné období za předpokladu zachování hodnoty rezervované kapacity nebo jmenovité proudové hodnoty hlavního jisticího prvku před elektroměrem.

Elektřina

OPM Odběrné a předávací místo = napojení objektu (např. domácnost) ke zdroji energie (elektrická síť, plynový rozvod).
EAN OPM Jednoznačná identifikace „odběrného a předávacího místa“ (elektřina). Toto číslo je platné v rámci celého území ČR a s přechodem k novému dodavateli se nemění.
Jednotkové ceny (elektřina) Jsou uváděny v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v Kč za MWh (megawatthodina).
Spotřeba na vašem elektroměru je zobrazována v kWh (kilowatthodina), ve vyúčtování jsou jednotky kWh přepočteny na MWh (1 MWh = 1000 kWh).
Nízký tarif (NT) NT se vyskytuje pouze u dvoutarifových produktů (u jednotarifových pouze VT). NT je časové pásmo, kdy se odběr elektřiny oceňuje nižšími cenami. Důvodem je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě v daném časovém úseku. Délka časového úseku NT se liší dle zvolené distribuční sazby.
Vysoký tarif (VT) VT se vyskytuje pouze u jednotarifových produktů.
HDO (časy spínání VT a NT) Hromadné dálkové ovládání (HDO) zajišťuje především povely pro přepínání tarifů (VT, NT) v elektrické síti každého distributora.
Režim spínání NT je řízen prostřednictvím HDO každého distributora. Konkrétní časy spínání pro vaše OPM najdete na stránkách daného distributora.
Jednotarifová sazba Dodávka elektrické energie je účtována stejnou sazbou po celou dobu.
Dvoutarifová sazba V průběhu dne je dodávka elektřiny rozdělena do období vysokého tarifu (VT), kdy je dodávána za vyšší cenu, a do období nízkého tarifu (NT), který je zpoplatněn nižší sazbou. NT je určen zejména pro elektrické vytápění a akumulační ohřev vody.

Podívejte se, z čeho se skládá cena elektřiny.

 

Plyn

OPM Odběrné a předávací místo = napojení objektu (např. domácnost) ke zdroji energie (elektrická síť, plynový rozvod).
EIC KÓD Jednoznačná identifikace „odběrného a předávacího místa“ (plyn). Toto číslo je platné v rámci celého území ČR a s přechodem k novému dodavateli se nemění.
Jednotkové ceny (plyn) Jsou uváděny v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v Kč za kWh (kilowatthodina).
Spotřeba na vašem plynoměru zobrazována v m3 (metr krychlový), ve vyúčtování jsou jednotky m³ přepočteny na kWh.
kWh a m³ Spotřeba je měřena v , ale při fakturaci je přepočtena na kWh.
kWh zemního plynu je takové jeho množství, které odpovídá 1 kWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením.
Spotřeba v kWh = spotřeba v m³ × koeficient přepočtu × spalné teplo
Koeficient přepočtu = technická konstanta, závisí na nadmořské výšce, atmosférickém tlaku a umístění plynoměru (vně nebo uvnitř budovy).
Spalné teplo v kWh/m³ = (cca 10,55 kWh/m³) – průměrný energetický obsah zemního plynu v dané lokalitě v průběhu fakturačního období.
Spalné teplo = takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva.
Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh provádíme na standardní podmínky používané v plynárenství, tj. 15 °C a 101,325 kPa. Spalné teplo zjišťujeme průběžně a pro účely přepočtu ho vypočítáváme ze složení zemního plynu podle ČSN ISO 9676.
Co je „1 kWh“ zemního plynu? „1 kWh“ zemního plynu je takové jeho množství, které odpovídá
1 kWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením. Určuje se výpočtem z naměřeného chemického složení plynu za konkrétních tlakových a teplotních podmínek.
Proč došlo k přechodu na kWh? Změna proběhla v celé ČR. Hlavním důvodem je objektivnější způsob účtování spotřeby zemního plynu. Ten je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita není vždy stejná. Použitím energetické jednotky (kWh) místo objemové (m³) se eliminují rozdíly v jakosti dodávaného zemního plynu a rozdílné hodnoty atmosférického tlaku při odběru na různých místech v ČR. Prodej zemního plynu v energetických jednotkách lépe vystihuje množství dodané energie vázané v zemním plynu. Spálením 1 m³ zemního plynu ze dvou různých zdrojů o rozdílném spalném teple vzniká rozdílné množství energie.

Podívejte se, z čeho se skládá cena plynu.