Samoodečet, mimořádné vyúčtování

Mějte svou spotřebu pod dohledem

Doporučujeme využívat bezplatné služby na průběžné evidování odečtů, které mají následující výhody:

 • Budete mít svou spotřebu pod dohledem.
 • Můžete předejít případným reklamacím vyúčtování, způsobeným odhadem stavu ze strany příslušného provozovatele distribuční soustavy (např. při periodické fakturaci, přepisu smlouvy apod.).
 • Při změně ceny budete mít fakturovanou reálnou spotřebu v odpovídajících cenách.
 • Máte možnost požádat o vystavení mimořádného vyúčtování* mimo termín standardní periodické fakturace.

Samoodečet

 • Po zadání samoodečtu není vystavena mimořádná faktura, tento odečet je zohledněn v následné fakturaci.

Zadat samoodečet on-line

Mimořádné vyúčtování*

 • Po zadání odečtu bude vystavena mimořádná faktura. Jako důvod odečtu ve formuláři vyberte „Mimořádné vyúčtování“.

Zadat mimořádné vyúčtování on-line

Řešení pro více odběrných míst

 

UPOZORNĚNÍ
Při přechodu k novému dodavateli umožňuje platná legislativa provozovateli distribuční soustavy zjištění odečtu odhadem. Při nenahlášení samoodečtu se odběratel vystavuje riziku, že podaná reklamace bude distribuční společností zamítnuta. S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme k datu účinnosti změny dodavatele nahlásit si prostřednictvím původního nebo nového dodavatele odečet měřidla.
O případném zamítnutí samoodečtu je odběratel naší společností vždy informován.

* Mimořádné vyúčtování je ze strany naší společnosti poskytováno bezplatně, může být zpoplatněno dle aktuálně platného ceníku provozovatele distribuční soustavy (viz Ceník poplatků).

* Oprava mimořádného vyúčtování za elektřinu:
Od 1. 1. 2016 je dle §28 odst. 5 a 6 zákona č. 165/2012 Sb. prováděn dvojí způsob výpočtu položky „Cena na podporu výkupu elektřiny (OZE)“. Ve faktuře je pak vždy vyúčtována nižší hodnota z následujících dvou metodických výpočtů:

 • Postup A: (počet fází jističe) * (proudová hodnota jističe [A]) * (počet měsíců) * (jednotková cena bez DPH)
 • Postup B (maximální možná platba za fakturované období): (spotřeba [MWh]) * (jednotková cena bez DPH)

Na oba z výše uvedených výpočtů má vliv počet měsíců zahrnutých do vyúčtování, respektive výše spotřeby. Mimořádné vyúčtování není vystavováno za období periodického odečtu, ale pouze za jeho část. Pro výpočet položky OZE v mimořádném vyúčtování je uplatněna varianta dle aktuálně fakturovaného období a spotřeby. Tato pak může být rozdílná od varianty výpočtu při vyúčtování za celkové periodické období.

Jakmile naše společnost obdrží od provozovatele distribuční soustavy periodický fakturační podklad za celkové období, může na základě tohoto podkladu zpětně dojít k opravě mimořádného vyúčtování z důvodu rozdílného způsobu výpočtu OZE za celkové období.

Elektřina – samoodečet a mimořádné vyúčtování

Odečet je možné nahlásit k libovolnému datu.

Odečet pro elektřinu hlásíme většinou z důvodu:

 • Aktivace smlouvy
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději čtvrtý* pracovní den od data aktivace odběrného místa (od změny dodavatele).
 •  Ukončení nebo přepisu smlouvy
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději čtvrtý* pracovní den od data ukončení smlouvy pro odběrné místo.
 • Změny ceny elektřiny (zpravidla k 31. 12.)
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději 28.* kalendářní den ode dne změny.
 • Periodického odečtu (jestliže nemůžeme být přítomni při plánovaném odečtu)
  • Samoodečtu namísto fyzického odečtu – je zapotřebí zadat stav v den, nakdy byl odečet naplánován.
 • Jiné příčiny
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději 28.* kalendářní den ode dne změny.
 • Mimořádného vyúčtování
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději 28.* kalendářní den ode dne, ke kterému má být vystaveno mimořádné vyúčtování.

Maximálně je možné nahlásit 10 samoodečtů za rok + 1 k poslednímu dni kalendářního roku.

* Lhůty samoodečtů dané legislativou jsou zkráceny o čas nezbytný pro zpracování požadavků dodavatelem (výše uvedené lhůty jsou doporučené).

Plyn – samoodečet

Odečet je možné nahlásit k libovolnému datu.

Odečet pro plyn hlásíme většinou z důvodu:

 • Aktivace smlouvy
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději čtvrtý* pracovní den od data aktivace odběrného místa.
 • Ukončení nebo přepisu smlouvy
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději čtvrtý* pracovní den od data ukončení odběrného místa.
 • Změny ceny zemního plynu (zpravidla k 31. 12.)
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději 13.* kalendářní den ode dne změny.
 • Periodického odečtu (jestliže nemůžeme být přítomni při plánovaném odečtu)
  • Samoodečtu namísto fyzického odečtu – je zapotřebí zadat stav v den, na kdy byl odečet naplánován.
 • Jiné příčiny 
  • Odečet je možné nahlásit nejpozději 13.* kalendářní den ode dne změny.
 • Mimořádného vyúčtování
  • Podmínky pro mimořádné vyúčtování zemního plynu jsou uvedeny níže.

Maximálně je možné nahlásit 10 samoodečtů za rok + 1 k poslednímu dni kalendářního roku.

* Lhůty samoodečtů dané legislativou jsou zkráceny o čas nezbytný pro zpracování požadavků dodavatelem (výše uvedené lhůty jsou doporučené).


Plyn – mimořádné vyúčtování

Pravidla pro nahlášení odečtu k mimořádnému vyúčtování jsou u každého provozovatele distribuční soustavy jiná:

Distribuční území RWE

 • Mimořádné vyúčtování je možné vystavit pouze s odečtem k poslednímu dni v měsíci.
 • Odečet je možné nahlásit nejpozději čtvrtý* pracovní den následujícího měsíce.
 • Vystavení mimořádného vyúčtování je zpoplatněno společností RWE GasNet, s.r.o., částkou 69 Kč bez DPH.

Distribuční území Pražské plynárenské

 • Mimořádné vyúčtování je možné vystavit s odečtem k libovolnému datu.
 • Odečet je možné nahlásit nejpozději 14.* kalendářní den od provedení odečtu.
 • Vystavení mimořádného vyúčtování je zpoplatněno společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., částkou 77 Kč bez DPH.

Distribuční území EG.D

 • Společnost EG.D, a.s., mimořádné vyúčtování neposkytuje.

Maximálně je možné nahlásit 10 samoodečtů za rok + 1 k poslednímu dni kalendářního roku.

* Lhůty samoodečtů dané legislativou jsou zkráceny o čas nezbytný pro zpracování požadavků dodavatelem (výše uvedené lhůty jsou doporučené).

Elektroměr

Elektromer

A – Stav elektroměru – hodnota pro nahlášení samoodečtu
B – Desetinná hodnota stavu – pro samoodečet se neuvádí
C – I = hodnota stavu ve vysokém tarifu (VT), II = hodnota stavu v nízkém tarifu (NT)
D – Číslo elektroměru

 


Náhled standardního displeje digitálního elektroměru

elektromer_displej

A–  Stav elektroměru – hodnota pro nahlášení samoodečtu
B – Desetinná hodnota stavu – pro samoodečet se neuvádí
C – Kurzorová šipka – ukazuje na tarif, ke kterému se zobrazovaný stav elektroměru vztahuje (standardně T1 = VT = vysoký tarif, T2 = NT = nízký tarif)

 


Plynoměr

plynomer

A – Stav plynoměru – hodnota pro nahlášení samoodečtu
B – Desetinná hodnota stavu – pro samoodečet se neuvádí
C – Číslo plynoměru