Reklamace

Naši specialisté zákaznické péče jsou Vám plně k dispozici

Vaše podněty nám pomáhají neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

Zákaznická linka:

 • Naši specialisté zákaznické péče jsou Vám plně k dispozici. Při zjištění nesrovnalostí přijmou Vaši reklamaci a ihned ji začnou řešit.
 • Zákaznická linka: 800 025 025
 • Elektronická podatelna: kontakt@bohemiaenergy.cz

Reklamační oddělení:

 • Pokud by se stalo, že Váš požadavek nebyl řádně zpracován na zákaznické lince, jsou Vám k dispozici specialisté reklamačního oddělení.
 • Reklamační oddělení zodpovědně prověří celou situaci, v případě nutnosti pomůže zajistit nápravu a bude s Vámi konzultovat závěr šetření.
 • Elektronická podatelna: reklamace@bohemiaenergy.cz
 • Telefon: +420 226 258 091

Ombudsman:

 • Chrání Vás před neoprávněným či chybným postupem společnosti Bohemia Energy.
 • Pomáhá zajistit nápravu chybného postupu v případě, že Váš požadavek nebyl řádně zpracován na zákaznické lince, ani následně nepomohlo reklamační oddělení.
 • Průběh a závěry šetření jsou prezentovány řediteli zákaznické péče.
 • Elektronická podatelna: ombudsman@bohemiaenergy.cz

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

 • Zákazník v postavení spotřebitele má dle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, s účinností ode dne 1. února 2016 právo na a mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie a plynu nebo smlouvy o dodávce elektrické energie a plynu. Své návrhy je zákazník v postavení spotřebitele oprávněn uplatnit u Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz), který je orgánem příslušným spotřebitelské spory v rámci své působnosti dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, rozhodovat.
 • Zákazník v postavení spotřebitele má právo podat své návrhy na mimosoudní řešení sporů vzniklých ze smlouvy kupní u České obchodní inspekce (www.coi.cz).
 • Stav měřidla v periodické/mimořádné fakturaci
 • Stav měřidla v konečném vyúčtování
  • V případě změny dodavatele je nezbytné nahlásit v zákonem stanoveném termínu konečný stav měřidla (tzv. samoodečet). Nebyl-li z Vaší strany samoodečet nahlášen, je možné, že reklamace bude distribuční společností zamítnuta.
  • Pro reklamaci koncového stavu při změně odběratele (tzv. přepis) je zapotřebí nahrát do přílohy požadavku předávací protokol, ve kterém bude požadovaný stav odsouhlasen původním a zároveň i novým odběratelem.
 • Stav po změně dodavatele/odběratele (první faktura u naší společnosti)
  • Pokud nebyl z Vaší strany v zákonem stanoveném termínu nahlášen skutečný stav měřidla k datu změny dodavatele, byl s největší pravděpodobností tento stav zadán odhadem. Původní dodavatel Vám tedy naúčtoval nižší spotřebu, než byla skutečně odebrána, a zbývající spotřeba se promítla do první vyúčtovací faktury od naší společnosti.
  • Pro reklamaci počátečního stavu při změně dodavatele (tzv. přepis) je zapotřebí nahrát do přílohy požadavku předávací protokol, ve kterém bude požadovaný stav odsouhlasen původním a zároveň i novým odběratelem.
 • Nezaevidovaný samoodečet

Reklamaci fakturovaných stavů můžete nahlásit zde.

Abychom předešli případným dalším reklamacím stavů, doporučujeme Vám hlásit samoodečty.

Zadat samoodečet

Nadměrně zvýšená/podhodnocená spotřeba

 • V případě, že aktuální stavy na měřidle nekorespondují se stavy uvedenými ve vyúčtovací faktuře, zadejte prosím reklamaci „fakturovaných stavů“, v opačném případě zvažte možnost přezkoušení měřidla.
 • V případě, že reklamujete první vystavenou fakturu po změně dodavatele, došlo pravděpodobně k podhodnocení počátečního stavu. Pokud nebyl z Vaší strany v zákonem stanoveném termínu nahlášen skutečný stav měřidla k datu změny dodavatele, byl s největší pravděpodobností tento stav zadán odhadem. Původní dodavatel Vám tedy naúčtoval nižší spotřebu, než byla skutečně odebrána,a zbývající spotřeba se promítla do první vyúčtovací faktury od naší společnosti

Reklamaci fakturované spotřeby můžete nahlásit po kliknutí na tlačítko níže.

Reklamace fakturovaných stavů

Přezkoušení měřidla

Reklamace fakturované spotřeby

 • Cena / ceník / produktová řada
 • Výše jističe / distribuční sazba
 • Datum ukončení / aktivace odběrného místa
 • Zařazení do pásma spotřeby

Reklamaci fakturovaných položek můžete nahlásit zde.

Reklamace fakturovaných položek

 • Daň z plynu
  • Nárok na osvobození od daně zemního plynu vzniká dnem doložení čestného prohlášení. Opravu fakturace nelze provést zpětně.
 • Poplatek za vystavení MV (ze strany PDS)
 • Doúčtování Garance
  • Citace z podmínek produktové řady:
   „Pokud zákazník nedodrží dobu, na kterou smlouvu sjednal, bude mu v konečném vyúčtování připočtena sleva vůči tradičnímu dodavateli, která již byla poskytnuta od počátku dodávky. Za zbylé období mu bude vyúčtována dodávka v cenách dominantního dodavatele včetně poplatku za průkaz garance nižší ceny.“
 •  Asistenční služby AXA
  • Součástí Vaší smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu je benefit v podobě asistenčních služeb od společnosti AXA Assistance. Tento produkt spojuje úsporu peněz a ještě k tomu chrání Vaši domácnost připojištěním a to vše za výhodnou cenu, která by při individuálním sjednání u pojišťovny byla mnohem vyšší. Kromě toho Vám garantuje technickou, právní a zdravotní asistenci.

Reklamaci fakturovaných poplatků můžete nahlásit zde.

Reklamace fakturovaných poplatků

V případě, že distribuční společnost neshledá důvod ke kontrole měřidla, máte možnost požádat o jeho přezkoušení v autorizovaném metrologickém středisku pro ověřování měřidel. Nebude-li na měřidle shledána žádná závada, bude Vám toto přezkoušení fakturováno, v opačném případě hradí náklady spojené s přezkoušením příslušný provozovatel distribuční soustavy.

Přezkoušení měřidla