Program BONUS a JISTOTA

Zákazník využívající produkt EXCLUSIVE, POHODA, POHODA MINI, STANDARD, STANDARD PLUS, EURO PLUS má za níže uvedených podmínek nárok na slevu BONUS 50.

Sleva BONUS 50 je zákazníkovi poskytována pouze po dobu trvání smlouvy uzavřené na výše uvedené produkty nebo při prodloužení platnosti již uzavřené smlouvy. Sleva BONUS 50 se vztahuje na celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy, včetně období, o které byla platnost již uzavřené smlouvy prodloužena.

Výše slevy BONUS 50 činí 10 Kč/MWh oproti ceníku výše uvedených produktových řad a je přiznána nejdříve po uplynutí celých 12 měsíců od počátku účinnosti smlouvy po výše uvedeném datu. Za každých dalších 12 ukončených měsíců se sleva zvyšuje vždy o dalších 10 Kč/MWh, a to až do maximální výše 50 Kč/MWh.

Podmínkou vzniku nároku na slevu BONUS 50 je:

 • Uzavření nebo prodloužení smlouvy zákazníkem v období platnosti programu BONUS 50.
 • Řádné plnění veškerých závazků vyplývajících ze smlouvy ze strany zákazníka (tj. v plném rozsahu, řádně a včas) a nepřerušené trvání platnosti smlouvy alespoň po dobu uvedenou výše.

Sleva BONUS 50 se nevztahuje na smlouvy uzavřené před zahájením akce BONUS 50. Období před 1. 12. 2012 se do této akce nezahrnuje vyjma smluv uzavřených s programem BONUS 10. Program  BONUS 10 se nahrazuje programem BONUS 50 dle výše uvedených podmínek.

Dodavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky programu BONUS 50.

Zákazník využívající produkt EURO PLUS nebo STANDARD PLUS má za níže uvedených podmínek nárok na poskytnutí výhod programu JISTOTA.

Odběratel může využít program JISTOTA, který mu umožní odložit splatnost faktur o 3 měsíce,
a to v případě, že:

 • Má lékařem uznanou pracovní neschopnost, jejímž následkem je ztráta výdělku. V případě neschopnosti trvající minimálně 21 dní může zažádat o odklad 50 % splatných závazků o 3 měsíce.
 • Zákazník ztratí zaměstnání – může požádat o odklad 100 % splatných závazků o 3 měsíce. Zákazník, který chce využít program JISTOTA, nesmí být mladší 18 let a starší 72 let a nesmí trpět žádnou závažnou nemocí.
 • Je zaměstnán v pracovním poměru.
 • Byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě v předchozích 6 měsících.
 • Není ve zkušební době.
 • Nedal a ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru.
 • Nedošlo k okamžitému rozvázání pracovního poměru.
 • Neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na ukončení pracovního poměru dohodou.

Uplatnění programu z důvodu nemoci:
Pokud chce zákazník uplatnit program JISTOTA z důvodu nemoci, musí dodavateli do 7 dnů od vzniku osobní krize předložit následující doklady:

 • Vyplněný tiskopis „Oznámení o pojistné události – pracovní neschopnost pojištěného“ s předběžným odhadem délky trvání pracovní neschopnosti.
 • Kopii pracovní neschopnosti vystavené lékařem nebo zdravotnickým zařízením pro Českou správu sociálního pojištění s příslušným číslem diagnózy a datem nejbližší kontroly.
 • Kopii lékařského záznamu z ošetření odběratele, respektive kopii další zdravotní dokumentace od odborného lékaře a/nebo od praktického lékaře odběratele.
 • V případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy.
 • Po ukončení pracovní neschopnosti kopii pracovní neschopnosti vystavenou pro Českou správu sociálního pojištění s datem ukončení pracovní neschopnosti odběratele.

Na žádost dodavatele je odběratel povinen předložit i další doklady nezbytné pro zjišťování vzniku nároku odběratele na využívání výhod programu JISTOTA.


Uplatnění programu z důvodu ztráty zaměstnání:
Pokud chce zákazník uplatnit program JISTOTA z důvodu ztráty zaměstnání, musí dodavateli do 7 dnů od vzniku osobní krize předložit následující doklady:

 • Kopii dokladu vystaveného příslušným státním orgánem oprávněným k evidenci uchazečů o zaměstnání o zaevidování odběratele do evidence uchazečů o zaměstnání.
 • Kopii dokladu (výpovědi, dohody okamžitého ukončení, odvolání apod.) prokazující skončení pracovního poměru odběratele u dosavadního zaměstnavatele.
 • Kopii potvrzení posledního zaměstnavatele o délce trvání pracovního poměru.

Na žádost dodavatele je odběratel povinen předložit i další doklady nezbytné pro zjišťování vzniku nároku odběratele na využívání výhod programu JISTOTA.

Dodavatel:

 • V případě porušení kteréhokoli z výše uvedených bodů odběratelem je dodavatel oprávněn nepřiznat odběrateli nárok na využívání výhod programu JISTOTA.
 • Dodavatel je povinen písemnou formou informovat odběratele do 7 dnů od obdržení oznámení o vzniku osobní krize o posouzení, zda bude program JISTOTA uznán či nikoli.